222 191 653 | 735 500 003 info@expohledavky.cz

Odkup směnek

Služba odkup směnek funguje tak, že společnosti Expohledávky s.r.o., prostřednictvím emailu, zašlete Vaši poptávku této služby a společnost Vás bude obratem kontaktovat a informovat o podmínkách odkupu směnky. Směnka se převádí rubopisem nebo postoupením.

A) Převod směnky rubopisem:
Směnka je cenný papír a základním typem jejího převodu je rubopis, indosament, který umožňuje rychlý a jednoduchý převod práv vyplývajících ze směnky. Indosamentem lze převádět všechny směnky, kromě rekta směnek, tedy směnek s doložkou „nikoli na řad“. Podstata převodu rubopisem spočívá v tom, že dosavadní majitel směnky (remitent), vyznačí na rubu směnky nebo na jejím přívěsku indosační doložku a předá směnku novému majiteli (indosantovi), na něhož tím přejdou všechna práva ze směnky, která jsou obsahem převáděné směnky.

B) Převod směnky postoupením (odkup):
Je-li směnka na jméno opatřena doložkou „nikoli na řad“, může být převedena pouze cesí, tedy postoupením pohledávky smlouvou podle § 1879 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Postupník (ten kdo nabývá směnku) vstupuje na základě smlouvy o postoupení pohledávky do všech práv postupitele (toho kdo směnku postupuje) spojených s pohledávkou, tj. nedochází pouze k převodu práv ze směnky jako v případě rubopisu. Odkoupení směnky je tedy realizováno na základě smlouvy o postoupení pohledávky.

Cena (úplata, smluvní odměna) se pohybuje v rozmezí od 50 do 80 procent nominální hodnoty předmětu odkupu a závisí na nominální výši pohledávky nebo směnky a jejich kvalitě. Určuje se individuálně a s konečnou platností je stanovena v návrhu smlouvy. Bylo-li sjednáno postoupení směnky za úplatu, odpovídá postupitel postupníkovi až do výše přijaté úplaty s úroky za to, že pohledávka v době postoupení trvala, a podle dohody s postupníkem, může ručit i za její dobytnost.

V případě dohody o úhradě hotových výdajů postupníka, účelně vynaložených v souvislosti se zajištěním právních služeb, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie, spojených s vymáháním pohledávky mimosoudní i soudní cestou, je zohledňována zejména složitost a skutková a právní náročnost věci, časové požadavky a nároky postupitele na vyřízení věci, jakož i bonita dlužníka.

Odešlete rychlou poptávku

12 + 13 =

Průběh naší spolupráce

Jak postupujeme v případě zastupování?

Odborně posoudíme, zda je Váš nárok způsobilý k vymáhání a v součinnosti s Vámi dáme dohromady dokumentaci potřebnou pro další kroky v rámci vymáhacího procesu.
Je nezbytné k Vaší pohledávce dodat všechny kontakty na dlužníka včetně aktuálního místa pobytu – nejsme detektivní kancelář ani exekutor, ze zákona nemáme přístup k těmto informacím.
Dokumenty jsou vkládány prostřednictvím Vašeho zákaznického účtu, tudíž snažíme se šetřit Váš čas a peníze v maximální možné míře.

Je-li shledáno, že je Váš nárok způsobilý k dalšímu vymáhání, dalším krokem bude sjednání zastoupení při vymáhání nároku, a to v rámci jednání s naší společností a dále s externí advokátní kanceláří zajišťující soudní vymáhání Vaší pohledávky.
Zastoupení probíhá na základě příkazní smlouvy a Vámi udělené plné moci. Konkrétní podmínky zastoupení jsou upraveny právě v příkazní smlouvě.
Pokud bude nezbytné v rámci nutné lustrace dlužníka použít zpoplatněné vyhledávače například Centrální registr exekucí, Solus, Katastrální úřad, jiné nebankovní registry, a další, může být tato služba zpoplatněna
částkou ve výši 2 tis. Kč.

V případě, že vymáhání není ani po dobu cca 14 dnů úspěšné, navrhneme zaslat předžalobní výzvu.
Předžalobní výzva je odesílána naší externí advokátní kanceláří a z našich bohatých letitých zkušenosti platí, že spousta dlužníků uhradí dluh už jen z důvodu, že se do věci vložil advokát. V předžalobní výzvě je dlužník upozorněn i na skutečnost, že liknavostí při úhradě dluhu se mu pohledávky „prodraží“ o náklady soudního řízení a případně i náklady exekuce.
Zaslání předžalobní výzvy je zpoplatněno částkou ve výši 2 tis. Kč.

Nesplní-li dlužník dobrovolně dluh na základě předžalobní výzvy, je na něj podána žaloba, respektive návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Podáním žaloby začíná soudní fáze vymáhání Vaší pohledávky.
V žalobě žalobce popíše důvod pohledávky a doloží jej listinami. Zpracování žaloby, jakož i další zastoupení v soudním řízení, samozřejmě zajišťuje naše externí advokátní kancelář.
Pro samotné zahájení soudního řízení je nezbytné uhradit státu 5% poplatek z výše pohledávky a 3-5% poplatek z výše pohledávky na zastupování advokátní kanceláří. Výše poplatku pro advokátní kancelář je odvozena od výše Vaší pohledávky.

Nesplní-li dlužník dobrovolně dluh na základě vydaného platebního rozkazu nebo dle rozsudku ukládajícímu, lze na podkladě těchto rozhodnutí zahájit exekuční řízení. Vybereme vhodného exekutora a zahájíme exekuci. O tom, co se v exekuci děje, budete mít přehled z vašeho zákaznického účtu. V rámci exekuce exekutor postihne majetek dlužníka, a to jak movitý, tak nemovitý, bankovní účty a postihne mzdu či jiné příjmy.

Kontakt

Máte zájem o naše služby, kontaktujte nás

Kancelář: City Empiria, Na Pankráci, Praha 4

Sídlo: Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4

Účet: 7777777355/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s.

IBAN: CZ3555000000007777777355, BIC: RZBCCZPP

Účet: 2401954234/2010 vedený u Fio banka, a.s.

EURO Účet: 2701954236/2010 vedený u Fio banka, a.s.

ID datové schránky: sd75ykn

IČ: 06953204

13 + 7 =

Kanceláře exekutorů, s kterými spolupracujeme:

Exekutorský úřad Mladá Boleslav

Mgr. Aleš Bursa

Exekutorský úřad Praha 9

Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda

Exekutorský úřad Kladno

JUDr. Ing. Petr Kučera, soudní exekutor, www.eukladno.cz

Exekutorský úřad Praha – západ

Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor

QR kód

Rychlé načtení webu pomocí QR kódu